about me

Jestem osobą, która stara się być wszędzie i czerpać z życia, zahaczyć o każde miejsce. Moim zamiłowaniem jest każda forma sztuki/artyzmu. Piszę, w dużej większości wiersze, śpiewam (w mojej duszy muzyka gra), trochę rysuję, grałam swego czasu w teatrze, lecz krótko, przez większość życia tańczyłam taniec towarzyski i nowoczesny, pojawił się również breakdance, akrobatyka i wiele sportów. Sporo się działo. Ponadto kocham zwierzęta jak tylko można je kochać. Nie wstydzę się tego jaka jestem, ale nie ukrywam, że człowiek nieustannie zmieniałby coś w sobie, choć uważam, że jest to dobre. Zmiany popychające ku przodowi i dalszej, lepszej przyszłości tylko procentują. Dosyć poważnie interesuję się psychologią, zwłaszcza w temacie dzieci. Chciałabym przyczyniać się do ich rozwoju i pomagać w trudnych chwilach. Jestem osobą szczerą i staram się niczego nie ukrywać, być naturalną i normalną tak naprawdę, lecz to ostatnie jest w tych czasach źle pojmowane. Ludzie już nie do końca wiedzą co jest normalne, a co nie. Często zapominamy się i płyniemy prosto do wodospadu będąc całkowicie przekonanym, iż jest to normą. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o mnie lub poznać mnie, w kolejnych zakładkach znajdziecie do mnie kontakt. Piszcie śmiało, odpowiadam na wszystkie
wiadomości :)

I am a person who tries to be everywhere and draw from life, hook every place.  My passion is any form of art/artistry. I write - in a large majority - poems, sing (music plays loudly in my soul), I draw a little, played some time ago in the theater, but briefly, for most of my life danced ballroom dance and modern, there was also breakdance, acrobatics and many sports. A lot was happening. In addition, I love animals as much as it is possible to love them. I'm not ashamed of who I am but I must admit that we always want to change something in us,  though I think it's good. Changes pushing forward and further, towards a better future are only paying off. I'm seriously interested in psychology, especially in the subject of children. I would like to contribute to their development and help in difficult times. I am an honest person and I try not to hide anything, be natural and normal, except that the last one is understood poorly in these times. People do not really know what is normal and what is not anymore. We often forget oneself and sail straight to the waterfall being completely convinced that this is the norm. If you want to know more about me or meet me, you will find in the following tabs contact to me. Write boldly, I reply to all messages :)