15 kwi 2015

Zdrada /Betrayal

Żałością jest to stwierdzenie
Samotnością żyć, nie rozumem.
Odejść, śnić i być w zakłamaniu.
Zakłamaniu przed resztą ludzi.
Nakreślić granicę i nigdy nie przekraczać,
Bowiem cierpiętnikami ci, którzy odważą się.
I tak już zostaniesz.
Naznaczony.
I wciąż w samotności musieć życie przejść.
Zdołasz zaprzeć się i wypaczyć.
Nie wierz, że deszczem obmyjesz twarz maski.
Zostaniesz tak.
Sam.
Ale przeżyjesz.
Jeno kłamliwe twe życie.

Sorrowing is this statement
Loneliness to live, not with wits.
Leave, dream and be in mendacity.
Mendacity before the rest of the people.
Delineate the border and never exceed,
Sufferers those who will dare.
And so you will remain.
Marked.
And still in loneliness having to pass the life.
You'll manage to deny and distort.
Do not believe that by the rain you'll wash the face of mask.
You will remain so.
Alone.
But you'll survive.
Only lying your life.Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.