15 kwi 2015

Zdradzona, oszukana /Betrayed, cheated

To było jedyne miejsce, w którym czułam się bezpiecznie i mogłam być prawdziwa. Teraz wiem, że ludzie zamykają się na prawdę i trzeba zacisnąć zęby i iść dalej. Nie można mieć złych myśli, bo reszta zmiesza cię z błotem. Często wystarczy tylko wzrok lub obecność, ale parę słów wystarczyło by 'wrócić na ziemię' i znów zrozumieć, że szczerość = fałsz ze strony innych. Zawsze byłam sama z tym wszystkim i głupio uwierzyłam, że nie muszę być sama i może być super jak otworzę się na ludzi i będę prawdziwa. Jest mi przykro.

Wracając samochodem do domu tak płakałam, że nie widziałam gdzie jadę, więc musiałam się powstrzymywać. Nie chciałam się rozbić ze względu na mojego psa (tak wiem, w oczach J. to idiotyzm, brawa <aplauz>), ani nie chciałam nikogo zranić, więc ocierałam łzy i jechałam dalej. W głębi duszy marzyłam o tym by coś się stało. Nie boję się śmierci, boję się życia.

I jeszcze tekst P. : "pieprzenie, że nie mogę"

A ja myślałam, że mam prawo do przeżywania swojego życia tak jak ja czuję.

It was the only place where I felt safe and could be true. Now I know that people close to truth and you have to bite the bullet and move on. You can't have bad thoughts, because the rest will mingle you with mud. Often a sight or presence is enough, but a few words sufficed to 'return to earth' and to again understand that honesty = false on the part of others. I've always been alone with this and foolishly believed that I don't have to be alone, and it can be great when I'll open up to people and I will be true. I feel nastily.

Returning home by car I cried so hard, I didn't see where I was going, so I had to hold back the tears. I didn't want neither to crash because of my dog ​​(yes I know, in the eyes of J. is idiocy... <applause>),  nor to hurt anyone, so I wiped tears and I was driving. Deep down, I've dreamed for something to happen. I'm not afraid to die, I'm afraid of life.

And yet the text of P. : "fucking that I can't"

And I thought that I had a right to live my live however I feel.Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.