11 lut 2015

Bezprawie /Lawlessness

Najebana
Zdołowana
Chowam się przed całym światem


Bez cenzury poleciałam
Nagłym ciała piękności kwiatem
Co zaciera ślady bezradności
Lecz nie daje miłości


Drapie, skacze, morduje tętnice
I życia całością atakuje w pełnej okazałości niczym grzesznicę
Zdradziecko spojrzy chełpiwszy się w swej złości
I szybkim ruchem zabierze smak radości


Shitfaced
Depressed
Hiding from the whole world


I flew uncensored

Body sudden beauty flower
Which blurres traces of helplessness
But does not give love


Scratches, jumps, murders arteries

And with the wholeness of life attacks in full glory like a sinner
Treacherously will look vaunting in its anger
And with a fast move will take away the taste of joy

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.