8 lut 2015

Coś starego /Something old

Ona..

Może nie zawsze lubiana,
często wyśmiana.
Uważana za blondynkę, zwykłą, codzienną,
chodziła po świecie jak drogą kamienną.
Nie szczędziły jej emocje i inni.
Zawsze widziała świat cały,
nie owijając go w banały.
Starała się widzieć więcej,
lecz co jej przyszło prędzej?
Sama, niezrozumiana...
nie istotny wiek...
to człowiek.
Ona rozumie jak dorosła,
bo bardzo szybko dorosła.
Czasem za dużo mówi,
czasem za szybko reaguje,
lecz to przez wcześniejsze milczenie i bezradność.
Teraz starsza, wie więcej i co jej na to?
Samej jej najlepiej, a do miłości stworzona.
By kochać, dzielić się szczęściem...
a tu tylko nieszczęście...
w miłości głównie...
wciąż czegoś pragnie, wciąż...
Nie chce zdrady... nie stworzona do nienawiści, ale potrafi
O tak! Potrafi!
Tyle, że potrzeba naprawdę dużej siły zła z czyjejś strony,
żeby do czarnego świata składała pokłony.


She ..

Maybe not always liked,
often ridiculed.
Considered to be a blonde, ordinary, day-to-day,
went through the world like on a stone road.
Not spared her emotions and others.
She always saw the whole world,
not by wrapping it in cliches.
She tried to see more,
but what rather came to her?
Alone, incomprehensible...
not significant the age...
this is a man.
She understands as an adult
cause she grew up quickly.
Sometimes she talks too much,
sometimes too quickly reacts,
but it’s because earlier silence and helplessness.
Now older, knows more, and what is it for?
To be by herself is the best for her, and for love she was created.
To love, to share happiness...
and there is only unhappiness...
in love mainly...
still desires something, still...
Doesn’t want betrayal... not created for hatred, but she can
Oh, yes! She can!
It's just that a large force of evil with one's hand is needed,
for her to do bows to the black world.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.