12 cze 2015

Niechciane /Unwanted

Ona tego nie chciała

Broniła się, zapierała.
Nie dała się rozkazom i niemądrym wykazom.
Rozdali ją, rozdarła siebie.
W środku trochę jakby umarła.

Bez sił by wstać
Bez sił by iść
Bez sił by żyć

Dobrze chciała.
Zrobiła co zrobić musiała.

Jak pomóc, gdy on nie widzi?

Kazali zadbać o siebie lecz ona się wzbraniała.
Potem zobaczyła sama.
Musiała.
Zadbać o siebie, by móc zadbać o innych.
Z pustego nie nalała, choć latami się starała.
Źle się to kończyło.
Zaprzestać musiała.
Teraz więc odwrócić się by pomóc miała.
Zrobiła to, źle jej.
Cierpienie odbiło się piętnem.
Tylko to pozostało.


She didn't want it

She defended herself, denied it.
She didn't give to orders and foolish registers.
They teared her apart, she tore herself.
Inside a little like she died.

Without the strength to stand up
Without the strength to walk
Without the strength to live

Well she wanted.
She did what she had to do.

How to help when he can't see?

They commanded to take care of yourself, though she recoiled.
Then she saw by herself.
She had to.
Take care of herself, to be able to take care of others.
From empty she didn't pour, though for years she tried.
It ended badly.
She had to stop.
So now turn around to help she was.
She did it, she feels bad.
Suffering reflected with stigma.
Only it remained.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.