19 wrz 2015

droga właściwa .the right way

Po spotkaniu z pięknym człowiekiem z mojego życia, który jest bardzo mądrą kobietą, stwierdzam co następuje:

- Warto się starać. To właściwie cel naszego życia – starać się, próbować dalej i nie poddawać się. To jest najważniejsze.

- Nie zamyślać się nad swoją osobą, nie analizować siebie, bo gdy się zacznie człowiek gubi się w tej pętli i wciąż myśli o tym jak mu źle i nie zauważa już świata go otaczającego, a to już egoizm.

- Dla Boga jesteś idealny/a jakim Cię stworzył, bo stworzył Cię na Swoje podobieństwo.

- Każdy ma problemy, większe, mniejsze, ale ma i musi z nimi żyć. Radzić sobie. Iść dalej, nie przestawać iść, nie zatrzymywać się.

- Czasem dobrze jest pobyć ze sobą albo zrobić króciutki postój. To zdrowe, jeśli chwilowe.

- Nie patrzeć w lustro na samego siebie. Zbijać lustra. Patrzeć na siebie oczami innych.

- Otaczaj się dobrymi ludźmi, którym ‘dobrze z oczu patrzy’.

- Podchodź do życia z przymrużeniem oka (‘na luzie’).

- Śmiej się z tego, że jesteś gruby/a, brzydki/a, niski/a, inny/a itp. Obracaj wszystko w żart.

- Nie przestawaj cieszyć się!!! Urodziliśmy się radośni.

- Smutek, żal, gniew i inne złe emocje nie pochodzą od Boga i należy odsuwać od siebie złe myśli.

- Znajduj we wszystkim radość. We wszystkim. To ważne.

- Gdy ktoś Cię denerwuje, uśmiechaj się do niego. Twój gniew nie prowadzi do radości i nie rozwiąże problemów.

- Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe!

- Módl się, jesteś Jego dzieckiem, a on Twoim Ojcem. Uciekaj się do Niego.

- Uwierz :) After a meeting with a beautiful human from my life, who is also a very wise woman, I certify that:

- It's worth to try. It's actually the goal of our life - strive to keep trying and not give up. This is the most important.

- Do not wonder on yourself, do not analyze yourself because once it starts a man gets lost in this loop and still wonders about how things are bad for him and doesn't notice the surrounding world, and that's selfishness.

- For God you are perfect the way He created you, since He created you in His image.

- Everyone has problems, bigger, smaller, but they have them and must live with them. Deal with them. Go on, not stop to go, do not stop.

- Sometimes it is good to be just with yourself or do a very short stop. It's healthy, if temporary.

- Don't look in the mirror at yourself. Break mirrors. Look at yourself through the eyes of others.

- Surround yourself with good people, the 'well of eyes looking'.


- Approach life with a grain of salt ('cool').

- Laugh at the fact that you're fat, ugly, short, different, etc. Turn everything into a joke.

- Do not stop to enjoy !!! We were born joyful.

- Sadness, grief, anger and other negative emotions do not come from God and you should move away bad thoughts.

- Find joy in everything. In all. This is important.


- When someone annoys you, smile at him. Your anger does not lead to joy and not solve problems.

- All it takes is to reject all bad things.


- Pray, you are His child, and He is your Father. Run to Him.

- Believe :)Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.