2 lut 2015

Etap bycia /Stage of being

Spokój, odprężenie.
Wewnętrzne uwydatnienie dobra.

To nie sen,
to nie zmęczenie.

To sposób, w jaki ciało odpuszcza.
Wydala co złe,
nie zatrzymuje już.

Nie tyle powolność,
co wyciszenie.

Czuć się dobrze.

Tak.

To nie religia,
to nie mantra,
to stan umysłu.

To otwarta bariera między centrum a umysłem.

To mądrość.
To dobroć.

Czystość materii.
Pogodzenie trzech sfer.
Ciało, duch, umysł.

To nowe życie.
To początek.

Znaleźć sens w nim i podążać.

Tak.

Czyste
Dziecięce
Krystaliczne
Wyraziste
Szlachetne

Wolne

i dobre.

Calm, detente.
Internal enhancement of good.

It's not a dream,
it's not a fatigue.

It's the way the body remits.
Excretes what's bad,
doesn't keep anymore.

Not so much slowness,
What quieting.

To feel good.

Yes.

It's not a religion,
it's not a mantra,
It's the state of mind.


It's an open barrier between the center and mind.

It's wisdom.
It's goodness.

Cleanliness of matter.
Reconciliation of three spheres.
Body, spirit, mind.

It's a new life.
It's the beginning.


To find sense in it and follow.

Yes.

Clean
Child's
Crystalline
Distinct
Noble

Free

and good.

sources:

image 1: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15436421  (in the video)
image 2: http://www.realtimearts.net/article/issue108/10599
image 3: http://vantagepoint.com.sg/2010/07/the-beauty-of-just-being/
image 4: http://justflow.mtcd.net/?m=201304


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.