2 lut 2015

Co mogłoby wpłynąć na kształtowanie wizerunku Polski w świecie. /What could influence the image of Poland in the world?

Obecnie Polska nie jest chętnie odwiedzanym krajem przez obcokrajowców. Jak wiadomo istnieje wiele przesądów na temat polaków, natomiast większość z nich jest nieprawdziwa. Mimo to, cudzoziemcy mogą kierować się nimi, co automatycznie odrzuci ich od przyjazdu do naszego kraju. Jednakże, można by znaleźć kilka sposobów na wypromowanie Polski w świecie.

Pierwszym z nich jest nowoczesna, a jednocześnie tradycyjna Polska, co oznacza mniej więcej tyle, co tzw. dwa w jednym. W wielu polskich miastach znajdują się starówki, jednakowoż np. Warszawa jest miastem bardzo nowoczesnym. Pomysł opiera się na innowacji miast, a właściwie ich modernizacji, zostawiając zabytkową część miasta. Taki projekt miałby na celu zachowanie naszych tradycji, ale również unowocześnienie reszty miasta. Weźmy choćby Zakopane i ten góralski folklor, bądź Podlaskie wsie. Nie chcielibyśmy zniszczyć naszych korzeni i dawnej Polski, ale można ją zmodernizować.

Kolejnym pomysłem jest wypromowanie produktu regionalnego. Jak wiadomo słyniemy z naszego tradycyjnego, staropolskiego jadła tj. oscypki, bigos, babka ziemniaczana, kiszone ogórki i kapusta, kwaśnica, kiszka ziemniaczana, kaszanka, czy też gołąbki. Ponadto dając na przykład Białowieżę, jej atutem są zarówno żubry, jak i żubrówka. Warto byłoby wykorzystać nasze produkty regionalne jako magnes do przyciągnięcia turystów. Co więcej, jako jedyni na świecie robimy wydmuszki, i to ręcznie. Wiele starszych pań, przeważnie ze wsi, robi przepiękne wzory woskowe na wydmuszkach, kolorując je później. Nasz naród słynie również z wyrobów wikliniarskich. Mam na myśli wiklinowe koszyki, których używamy do robienia święconek na Wielkanoc, a nawet meble wiklinowe, takie jak krzesła czy stoliki.

Ostatnią ideą są cepelia. Mianowicie, wytwarzamy ręcznie produkty użytku codziennego np. gliniane garnki, lniane prześcieradła i firanki, czy też drewniane meble. Wiadomo, że na początku ludzie robili garnki ręcznie, z gliny i my, Polacy kultywujemy tę tradycję ceramiczną. Panie często zajmują się haftowaniem serwetek, co jest bardzo ciekawym, pięknym i jednocześnie trudnym zajęciem. Panowie natomiast poszerzyli rozumienie pracy kowala. Ponieważ zwykle rękodzieło kojarzy się z podkuwaniem koni, zaczęto uprawiać kowalstwo artystyczne tj. kucie bram, świeczników, rzeźb, a nawet mostków ogrodowych.

Podsumowując, uważam iż te trzy wyżej wymienione przeze mnie propozycje mogłyby bardzo pozytywnie wpłynąć na kształtowanie wizerunku Polski za granicą. Umiejętnie wykorzystując nasze polskie tradycje możemy wypromować nasz kraj na skalę światową.


Nowadays, Poland is not a country frequently visited by foreigners. As you know, there are many misconceptions about Poles, but most of them are basically not true. Still, foreigners can be guided by them, which automatically rejects them from arrival to our country. However, you might find some ways to promote Poland in the world.

First of them is a modern, yet traditional Poland, which is roughly the same as the so-called 'two in one'. In many Polish cities we can find old towns. However, for example Warsaw is a very modern city. The idea is based on innovating cities, and in fact modernize them leaving the historic part of the city. Such project would have to preserve our traditions, but also to modernize the rest of the city. Take for instance Zakopane and the highlander folklore, or Podlasie villages. We do not want to destroy our roots and former Poland, but it can be simply upgraded.

Another idea is to promote regional product. As we know, we are famous for our traditional, old polish food ie. oscypki, 'bigos', potato cake, pickled cucumbers and cabbage, sour soup, potato sausage, black pudding/black sausage, or 'gołąbki'(stuffed cabbage). Moreover, giving for example Białowieża, its advantages are both bison and żubrówka (hierochloe). It would be worthwhile to use our products in the region as a magnet to attract tourists. Moreover, as the only ones in the world we make blown eggs, and we do it manually. Many older women, mostly from rural areas, make beautiful patterns on blown eggs with wax, coloring them later. Our nation is also famous from wicker products. I mean wicker baskets, which we use for 'święconka' (wicker basket with blessed food eaten for Easter Sunday breakfast for Easter) and even wicker furniture, such as chairs and tables.

The last idea is cepelia. Namely, we produce handmade products such as those for daily use. Earthenware (clay) pots, linen sheets and curtains or wooden furniture. It is known that in the beginning people did pots by hand, made of clay and we Poles cultivate ceramic tradition. Ladies often deal with embroidery napkins, which is very interesting, beautiful and at the same time difficult task. While men expanded the understanding of the work of a blacksmith. As it is usually associated with shoeing horses, they started creating artistic blacksmithing ie. forging gates, chandeliers, sculptures, and even garden bridges.

In conclusion, I believe that the three above-mentioned proposals would very positively impact the image of Poland abroad. Skillfully using our Polish traditions we can promote our country in the world.

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.