2 lut 2015

Przekaż dalej /Pass further

Zmotywować do życia…
Pragnienie własnego istnienia.

Zrozumieć ten sens.
Czerpać z każdej chwili, by było pełne…
Wiedzy…

To się liczy,
Na tym polega życie.

Nie wiedząc co zrobić z pokładami wiedzy i energii.
Przekazać je w genach.
Oto cel istnienia.

Zadbać byśmy przetrwali,
Przekazując wiedzę.


To motivate to live...
The desire of own existence.

Understand this sense.
Derive from each moment, so it will be full...
Of knowledge...

That counts,
On this life relies.

Not knowing what to do with decks of knowledge and energy.
Pass them in the genes.
This is the purpose of existence.

To take care we outlive,
Transferring knowledge.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.